Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder ‘Kops Reclame’ wordt verstaan: De eenmanszaak Kops Reclame ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 72313749, gevestigd aan de Dorpsstraat 9 te (9415 PD) Hijken.
 2. Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Kops Reclame een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met Klant, door Kops Reclame gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Onder minderjarigheid wordt verstaan: personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 4. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder ook verstaan.
 5. Onder wachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van Klant, benodigd voor de toegang tot het systeem.
 6. Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele Klant.
 7. Onder helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Klant, met betrekking tot de door Kops Reclame geboden diensten.
 8. Onder IP-adres wordt verstaan: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.
 1. Een e-mailbericht of een elektronisch bericht van Kops Reclame zal in het kader van deze algemene voorwaarden in alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring. Bij een geschil over het wel of niet door Kops Reclame ontvangen of verzonden zijn van berichten, zullen de logfile-gegevens van Kops Reclame dwingend bewijs opleveren. Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
 2. Onder dataverkeer wordt verstaan: al het dataverkeer dat door Klant wordt verbruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Kops Reclame tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Kops Reclame, hierna te noemen: “de voorwaarden”.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Kops Reclame uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door Kops Reclame niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3. Offertes

 1. Elke van Kops Reclame uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Kops Reclame, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Kops Reclame, respectievelijk de dag waarop Kops Reclame een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 5. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6. Prijs

 1. De door Kops Reclame opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Kops Reclame geldende uurtarieven.
 3. Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Kops Reclame aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Kops Reclame een extra toeslag berekenen.
 4. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Kops Reclame gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
 5. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Kops Reclame nog te verrichten diensten.
 6. Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7. Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen.

 1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Kops Reclame ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8. Uitvoering, levering en termijnen

 1. Door Kops Reclame in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Kops Reclame uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
 2. De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Kops Reclame alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Kops Reclame is ontvangen.
 3. Overschrijding van de termijn verplicht Kops Reclame niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 4. De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Kops Reclame ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Kops Reclame vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
 5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Kops Reclame ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Kops Reclame is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Kops Reclame gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
 2. De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Kops Reclame, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 9. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen vertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Kops Reclame steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Kops Reclame, kunnen meteen gefactureerd worden.
 2. Kops Reclame is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Kops Reclame is voldaan.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Kops Reclame aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Kops Reclame) ten kantore van Kops Reclame of een door Kops Reclame te bepalen andere plaats.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 150,-.
 5. Door Kops Reclame in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Kops Reclame door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 6. Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Kops Reclame op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 7. Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Reclames

 1. Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Kops Reclame gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Kops Reclame ter zake vervalt.
 2. De opdrachtgever is verplicht alle door Kops Reclame geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Kops Reclame te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
 3. Kops Reclame dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Kops Reclame schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
 4. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
 5. Indien een reclame door Kops Reclame geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Kops Reclame, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Kops Reclame steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Kops Reclame, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Kops Reclame, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 2. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Kops Reclame niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 3. Indien de Rechter mocht oordelen dat Kops Reclame geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Kops Reclame zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Kops Reclame een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 1. Opdrachtgever is gehouden Kops Reclame te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Kops Reclame in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).
 2. Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Kops Reclame nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Kops Reclame of door zelfgenomen foto’s evt. via Kops Reclame.

Artikel 12. Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Kops Reclame onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kops Reclame of door deze ingeschakelde derden.
 2. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Kops Reclame gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Kops Reclame tot enige schadevergoeding.
 3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Kops Reclame gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Kops Reclame te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Kops Reclame gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Kops Reclame tot enige schadevergoeding en onverminderd de Kops Reclame verder toekomende rechten.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Kops Reclame in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Kops Reclame, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Kops Reclame niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever staat jegens Kops Reclame in voor het ongestoorde gebruik door Kops Reclame van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Kops Reclame zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Kops Reclame is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
 4. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Kops Reclame geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Kops Reclame worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Kops Reclame, zonder dat Kops Reclame daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Kops Reclame aan haar over te dragen.
 5. Indien een door Kops Reclame uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Kops Reclame te retourneren, bij gebreke waarvan Kops Reclame zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Annulering

 1. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Kops Reclame reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Kops Reclame om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Kops Reclame is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Kops Reclame verstrekte offertes en/of met Kops Reclame gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter.
 3. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Kops Reclame. Kops Reclame is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Kops Reclame behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 2. Indien Kops Reclame in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van Kops Reclame geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Kops Reclame tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Kops Reclame.
 3. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Kops Reclame te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Kops Reclame op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Kops Reclame zulks wenst, door opdrachtgever aan Kops Reclame stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Kops Reclame tegen opdrachtgever.
 1. Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Kops Reclame gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Kops Reclame alle medewerking ter zake verlenen.
 2. Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.